Dịch vụ

Tư vấn giải pháp CNTT

 Mối quan tâm của Quý vị
  • Tìm kiếm đối tác thực sự có trách nhiệm trong việc tư vấn xây dựng qui trình hệ thống, đấu thầu chọn lựa phần mềm & phần cứng, quản lý dự án, đào tạo nhân sự, chuyển giao.
  • An toàn dữ liệu và quản lý rủi ro có là mối quan tâm của Quí vị khi sử dụng dịch vụ CNTT. Chính sách và qui trình quản lý CNTT có được thực hiện ở các cấp độ Nhân sự và Bộ phận.
  • Hệ thống thông tin quản lý có cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, giúp Quí vị ra quyết định.

Năng lực của chúng tôi

  • Các chuyên gia tư vấn dịch vụ CNTT của Kiểm Toán Phương Đông đã được đào tạo trong và ngoài nước, có kinh nghiệm và kiến thức để chuyển giao các giá trị tư vấn phù hợp với yêu cầu và mục tiêu quản lý của Quí vị.
  • Đội ngũ tư vấn dịch vụ CNTT của Kiểm Toán Phương Đông là sự phối hợp hiệu quả từ các chuyên gia ở các lĩnh vực bao gồm tư vấn tài chính & kế toán; tư vấn triển khai giải pháp ERP Microsoft Dynamics, Lemon3,… tư vấn hệ thống hạ tầng cơ sở; Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hiểu rõ giá trị đích thực của việc triển khai ứng dụng các giải pháp CNTT và tác động của nó đối với sự thay đổi của doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Lựa chọn; Quản lý Dự án và Triển khai Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp -ERP.
  • An toàn Dữ liệu và Quản lý Rủi ro.
  • Quản lý và Điều hành Hệ thống các dịch vụ CNTT.
  • Xây dựng chiến lược CNTT, Chính sách và Qui trình Quản lý & Điều hành CNTT.
  • Giải pháp Phân tích Dữ liệu và Kết xuất Báo cáo Quản lý.