Dịch vụ

Tư vấn thuế

  Mối quan tâm của Quý vị
 • Quý vị không chắc chắn doanh nghiệp của mình có tuân thủ với các quy định hiện hành về thuế hay không
 • Chi phí cho việc tuân thủ luật thuế của doanh nghiệp đang vượt ngoài tầm kiểm soát
 • Quý vị quan tâm đến rủi ro về uy tín của doanh nghiệp mình do không tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước về thuế.
Năng lực của chúng tôi
 • Kiểm Toán Phương Đông hiểu rằng vấn đề thuế là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp. Do đó chúng tôi luôn ưu tiên đến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh doanh của Quý vị. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm, Chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác kỹ thuật chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp.
 • Kiểm Toán Phương Đông luôn trợ giúp các khách hàng lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhằm đạt đến mục tiêu kinh doanh đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm thiểu tác động về thuế đối với các hoạt động kinh doanh.
Dịch vụ của chúng tôi
 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế
 • Quản lý rủi ro về thuế
 • Hỗ trợ quyết toán thuế
 • Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ
 • Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập
 • Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế
 • Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế
 • Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán

Liên hệ

Văn phòng Hồ Chí Minh

Số 18 Đồng Văn Cống
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel
: (84-28) 37 437 288 
Fax: (84-28) 37 437 289
Email: info@eastern.com.vn
Hotline: 0938.922.357